Secretaries Of The Harijan Sevak Sangh
S.No.   Name From To
1.   Shri Thakkar Bapa Sept.1932 Jan., 1951
2.   Shri Viyog Hari Jan, 1951 April, 1959
3.   Shri K.S. Shivam April,1959 April, 1962
4.   Shri Jeevanlal Jairamdas April,1962 April, 1973
5.   Shri Shankarlal Joshi April,1973 July, 1980
7.   Shri Manak Chand Kataria June, 1976 Oct.,1977
8.   Shri Chitta Ranjan Dev Oct., 1980 July,1982
9.   Shri Vasant Rao Ingle Mach,1982 Aug.,1983
10.   Shri Balram Das July, 1983 Oct.,1985
11.   Shri Laxmi Dass Aug.,1983 Dec.,1988
12.   Shri A. Avaiyan Nov.,1985 Dec.,1988
13.   Shri Anandi Bhai May, 1988 Dec.,1991
14.   Shri Prashant Mohanty Dec.,1988 July,1991
15.   Shri Jata Shankar Feb.,19 91 May,1993
16.   Shri D.N. Banerjee July,1992 Jan.,1998
17.   Shri Ramesh Bhai June,1993 May,2008
18.   Shri H.M. Joshi Jan. 1998 April,1999
19.   Shri N. Vasudevan Dec., 1999 Jan.,2004
20.   Prof. Hirapaul Gangnegi Feb., 2004         ....
21.   Shri Laxmi Dass August, 2008         ....